มาตรฐานการติดตั้ง

  • 0

มาตรฐานการติดตั้ง

1.ก่อนติดตั้ง REIZO ให้ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศส่วนที่เป็น คอลย์เย็นและคอล์ยร้อน(คอมเพราเซอร์) และต้องทำการตัดกระแสไฟฟ้าที่เบรกเกอร์ก่อน รวมถึงระวังไม่ให้น้ำกระเด็นเข้าไปในส่วนแผงควบคุมคอมเพรสเซอร์

2.ทำการตรวจเช็คขั้วต่อสายไฟที่จุดเข้าสายควบคุมการทำงานของคอมเพรสเซอร์สังเกตโดย REIZO จะต้องทำงานพร้อมกับมอเตอร์พัดลมในชุดคอยล์ร้อนเท่านั้น

3.วาง REIZO ประกบเข้กับแผงคอล์ยร้อนให้ชิดที่สุด โดยให้ได้ระดับทั้งแนวนอนและแนวตั้งแล้วยึดโครงเครื่อง REIZO กับโครงเพรสเซอร์ให้มั่นคง

4.ถอดสกรูเพื่อเปิดฝาครอบรางเก็บน้ำแล้วเลื่อนรางออกมาเล็กน้อยแล้วเติมน้ำให้ได้ระดับที่กำหนด จากนั้นเลื่อนรางเก็บที่เดิมแล้วปิดฝาครอบให้เหมือนเดิม

5.ทำการต่อสายอ่อนที่ให้มาเข้ากับปลายท่อน้ำทิ้งแอร์เดิม เข้ากับท่อนำน้ำเข้าของ RIEZO ท่อน้ำทิ้งแอร์เดิม สายอ่อนท่อนำน้ำของ REIZO สายอ่อนท่อน้ำทิ้งของ
REIZO

6.ทำการเติมน้ำครั้งแรกให้กับเครื่อง เพื่อเริ่มทดสอบการทำงานได้ทันที เติมจนน้ำเกือบจะไหลออกจากท่อน้ำล้น

7.ตรวจสอบสวิตช์ (On/Off) เครื่อง REIZO ให้อยู่ในตำแหน่ง “ปิด” OFF ก่อนแล้วต่อสายไฟของ REIZO เข้ากับขั้วต่อสายไฟ ตัดกระแสไฟฟ้าที่เบรกเกอร์

8.ทดสอบการทำงานโดยเปิดแอร์ใช้งานตามปกติ กดสวิตซ์ เครื่อง REIZO ให้อยู่ในตำแหน่งเปิด (ON) โดยให้สังเกตการทำงานของเครื่องได้จาก
– ไฟแสดงสถานะการทำงานของเครื่องจะดับลง
– พัดลมคอมเพรสเซอร์แอร์จะต้องทำงานพร้อมกับ REIZO
– สังเกตุว่ามีน้ำไหลผ่านแผ่นระบายอากาศภายในเครื่อง REIZO ต่อกระแสไฟฟ้าที่เบรกเกอร์